Thursday, February 2, 2012

Samfirmware

Latest on Samsung Kies Updates
SLK = Sri Lanka S6102DDLA6/S6102ODDLA6
TML = Bangladesh S6102DDLA6/S6102ODDLA6
Source: SamKIesUpdates